پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - ورود کاربران