پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - اهداف و چشم انداز