پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - پرسش‌های متداول