پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - فرایند پذیرش مقالات